Vērtības

Mūsu produktu un pakalpojumu augstā kvalitāte sākas ar attieksmi, kas ir balstīta uz savstarpēju cieņu un rūpēm par mūsu darbinieku un klientu vajadzībām. Šāda attieksme var būt ilgtspējīga tikai tad, ja tā ir ietverta uzņēmuma vērtību sistēmā un vadības filozofijā. Balsoties uz šīm pamatidejām un vērtībām, mēs vienmēr smagi strādājam, lai nodrošinātu maksimālu klientu apmierinātību ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem.

Cilvēcība.  Mēs esam pārliecināti, ka indivīdu un organizāciju vērtību nevar mērīt vienīgi skaitļos. Cilvēcīga, godīga un cieņas pilna attieksme ir tā, kas dod iespēju sasniegt labākos rezultātus komandas darbā un partnerattiecībās.

Atdeve. Mēs esam pārliecināti, ka, vienīgi strādājot ar pilnu atdevi, mēs varam izpildīt savu misiju. Tas arī darbiniekiem nodrošina ātrāku personīgo izaugsmi un lielāku apmierinātību.

Godīgums un ētika. Mēs esam godīgi, atklāti un taisnīgi gan attieksmē pret sevi, gan citiem.  Savā darbībā mēs balstāmies uz ētikas normām un augstu vērtējam ģimenes vērtības.

Pozitīvisms.  Mēs esam pārliecināti, ka pozitīva domāšana ir virzītājspēks augstāku mērķu sasniegšanai. Ar savu pozitīvo attieksmi mēs padarām pozitīvāku arī apkārtējo pasauli.

Profesionālisms.  Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē pastāvīga sevis pilnveidošana un jaunas metodes ir pašsaprotama daļa no spēles. Darbinieku profesionālo prasmju līmeņa celšana dod iespēju radīt un piedāvāt patērētājam mūsdienīgākos risinājumus, vienlaicīgi veicinot arī darbinieka personīgo izaugsmi.

Iniciatīva. Mēs vienmēr uzņemamies iniciatīvu, tādējādi padarot labāku mūsu uzņēmumu, komandu un arī sevi.

Atbildība. Katrs no mums ir daļēji atbildīgs par uzņēmumu, komandu un sevi. Uzņemties atbildību arī nozīmē tiekties pretī labākiem risinājumiem un veikt savlaicīgas darbības.

Komandas darbs. Efektīva komandas darba pamatā ir draudzīga un izpalīdzīga gaisotne uzņēmumā , kur darbinieki ir gatavi sniegt viens otram palīdzīgu roku, iedrošinājumu un atbalstu. Mūsu lielākos mērķus var sasniegt vienīgi darbojoties sinerģiski, harmoniski un papildinot vienam otru. Mēs augstu vērtējam arī patīkamu noskaņojumu komandā un uzskatām, ka labs humors var uzlabot nopietna darba procesu.

Līdzsvarotība.  Mēs esam taisnīgi savos lēmumos un rīcībā – tas ir domāšanas veids, kas veicina klientu, darbinieku, investoru un sabiedrības līdzsvarotu attīstību.