Arvot

Tuotteiden ja palveluiden korkea laatu alkaa kunnioittavasta ja huolehtivasta suhtautumisesta sekä työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamisesta. Tällainen suhtautuminen on kauaskantoista vain, jos sillä on pohja yrityksen arvoissa ja johtamisfilosofiassa.

Näihin periaatteisiin ja arvoihin me nojaamme, ja pyrimme työllämme takaamaan, että asiakkaamme voi olla tarjoamiimme hankintoihin tyytyväinen.

Inhimillisyys. Me uskomme, että ihmisen ja organisaation arvoa ei mitata vain luvuissa. Inhimillisyys, oikeudenmukaisuus ja kunnioitus toisia kohtaan sekä henkilökunnan että yhteistyökumppanien kesken mahdollistavat parhaat tulokset.

Työlle antautuminen. Me uskomme, että vain antautumalla työhömme voimme saavuttaa tavoitteemme ja samalla taata työntekijöillemme mahdollisuuden kehittyä ja saada työstään tyydytystä.

Rehellisyys ja eettisyys. Me olemme rehellisiä, vilpittömiä ja suoria sekä itsellemme että toisille. Lähdemme toiminnassamme aina vakiintuneista etiikkanormeistamme ja arvostamme perhettä.

Positiivisuus. Me uskomme, et positiivinen ajattelu ja toiminta auttavat korkeampien tavoitteiden saavuttamisessa. Positiivisuudella muutamme myös ympäröivän maailman positiivisemmaksi.

Ammattilaisuus. Tämän päivän nopeasti muuttuva maailma vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä ja uusien työtapojen luomista. Työntekijän ammatillisten taitojen kasvu auttaa paitsi luomaan entistä parempia ratkaisuja kuluttajille myös edistämään työntekijän omaa kehitystä.

Aloitteellisuus. Me teemme aloitteita ja kehitämme yritystä, henkilökuntaa ja itseämme.

Vastuullisuus. Meistä jokainen on vastuussa sekä yrityksestä, henkilökunnasta että itsestään. Vastuun ottaminen tarkoittaa myös pyrkimystä parhaisiin ratkaisuihin sekä toimimista oikeaan aikaan.

Henkilöstötyö. Tehokkaan henkilöstötyön avain on yrityksen sisäinen ystävällinen ja auttavainen ilmapiiri – rohkaiseminen, auttaminen ja ohjaaminen. Suuret tavoitteet voidaan saavuttaa vain tukemalla yhteisöllisyyttä. Arvostamme yhteisömme hyvinvointia, emmekä unohda hyvän huumorin merkitystä tärkeälle työlle.

Tasapuolisuus. Olemme teoissamme ja päätöksissämme tasapuolisia – siten tuemme asiakkaiden, työntekijöiden, investoijien ja koko yhteiskunnan tasapainoista kehitystä.